SCHOOLBESTUUR

Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998.
Artikel 1. Dit bijzonder decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.
Artikel 5. § 2.Op het lokale niveau wordt elke school bestuurd door een directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad.
Artikel 11. § 1. De schoolraad heeft volgende bevoegdheden:

1° advies aan de directeur inzake:

a) de algemene organisatie van de school
b) de werving van leerlingen of cursisten
c) de organisatie van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten
d) het schoolbudget
e) het schoolwerkplan

2° advies aan de raad van bestuur en de algemeen directeur inzake:

a) de toewijzing van het mandaat van directeur
b) de programmatie van het studieaanbod
c) de schoolinfrastructuur
d) de organisatie van het leerlingenvervoer

3° overleg met de directeur inzake:

a) het vastleggen van de criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket
b) de organisatie van de niet-lesgebonden opdrachten
c) welzijn en veiligheid op de school
d) het schoolreglement

§ 2. De schoolraad stelt een eigen reglement van orde op.

§ 3. De organen van het Gemeenschapsonderwijs die bevoegd zijn beslissingen te nemen in de in § 1 genoemde aangelegenheden, kunnen slechts rechtsgeldig beslissen indien het advies van de schoolraad is gegeven. Indien de schoolraad in de aangelegenheden bedoeld in § 1, 1° en 2°, geen advies geeft binnen een termijn van 21 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de vraag om advies, kan het bevoegde orgaan vrij een beslissing nemen.

§ 4. De schoolraad kan voor aangelegenheden bedoeld in § 1, 1° en 2°, en voor andere aangelegenheden op eigen initiatief een advies geven aan de directeur, de raad van bestuur en de algemeen directeur


Samenstelling van ons schoolbestuur:

de directeur : Marleen Creyf
de voorzitter : Ellen Smets
de ondervoozitter : Vanessa Pirori
de secretaris : Cédric Maex
de leden : Jessica Dimarco, Marc Jarych, Nancy Jans, Vossen Margot, Bokken Tania

De huidige schoolraad werd verkozen in het najaar van 2016. Op 1 april 2017 werd de nieuw verkozen schoolraad geïnstalleerd. De schoolraad heeft een mandaat tot en met 31 maart 2020. De schoolraad komt jaarlijks drie maal bijeen.


Marleen Creyf 

directeur
012 / 23 30 31
bsmerlijn.tongeren@g-o.be

Karin Loos 

voorzitter van de schoolraad
mama van Fien (oud-leerling), Faber (oud-leerling), Fre (6de lj.) en Febe (1ste lj)
k.loos@hotmail.com

Olivier Ponsard 

ondervoorzitter
leerkracht in het KTA Campus Plinius
papa van Calista (4de leerjaar) en Matheo (3de kleuterklas)
olivier.ponsard@telenet.be

Chris Van Brussel 

papa van Maarten (6de lj.) en Lena (4de leerjaar)
chris.vanbrussel@telenet.be

Jessica Dimarco 

jessica_dimarco60850@hotmail.com
 

Christof Jacobs 

papa van Yasmine (3de leerjaar)
christof.jacobs@telenet.be

Ans Coenegrachts 

juf kleuterturnen
 

Anja Thonon 

juf 5de leerjaar

CÚdric Maex 

meester 6de leerjaar
secretaris van de schoolraad